Yhdistyksen säännöt

1 NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Loimaan Seudun Kennelkerho ry. ja sen kotipaikka on Loimaan kaupunki.
 

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Loimaalla ja sen ympäristössä koiraharrastusta ja alansa koulutustoimintaa sekä edistää koirien ja niiden omistajien liikunnan harrastamista. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää koirakoulutusta, kilpailuja, kokeita, näyttelyitä, jäsen- ja yleisötilaisuuksia. Yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä kurssimuotoista sekä muuta koulutustoimintaa, kilpailuja, kokeita ja näyttelyitä sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja kiinteistöjä.
 

3 JÄSENET
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, perhe- ja kunniajäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja perhejäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu suoritetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä, rikkoo muuten yhdistyksen sääntöjä vastaan, tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti, tai erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan kerhosta, ei ole oikeutta sen varoihin.
 

4 JOHTOKUNTA
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi. Varsinaisen jäsenen ja varajäsenen toimintakausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määritellään arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä ovat paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Edustaa yhdistystä ja hoitaa sen juoksevia asioita
 2. Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 3. Valita sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
 4. Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset
 5. Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta
 

5 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 

6 TILIT
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä päätettyinä vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille, jonka tulee palauttaa ne tarkastettuina kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
 

7 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokouksia pidetään kaksi vuosittain, kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kommenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenistä.

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia kaikki kahdensantoista (18) vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet, perhe- ja kunniajäsenet. Kullakin heistä on käytössään yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 

8 YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla ja lähetetään jäsenille kutsu kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
 

9 KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitellään edellisen toimikauden vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) äänenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle
 7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
 8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuorossa olevien tilalle 4 § noudattaen
 9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
 

12
Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia.